novinky viac...


 

 


 História Leteckej základne Otta Smika, Sliač, Bojová letkaHistória Leteckej základne Otta Smika
Sliač,Tri Duby


Letisko Sliač začalo svoju novodobú históriu presunom leteckého
a zabezpečovacieho útvaru z posádok Brno, Náměšť a Přerov.
Tieto posádky tvorili základ leteckej a zabezpečovacej techniky a personálu
pre vznik 81. samostatnej stíhacej letky a 81. práporu
letiskového a rádiotechnického zabezpečenia
.

General Otto Smik, RAFLetecká základňa Sliač, AFB Sliac, Tri Duby, Slovak Air Force
Gen. Otto Smik Znak LZ Sliač

Vznik týchto útvarov bol deklarovaný Rozkazom ministra národnej
obrany ČSFR zo dňa 7.5.1991, kedy bol zároveň vykonaný prelet
leteckej techniky, v čele s veliteľom 81. samostatnej stíhacej letky
pplk. Ing. Jozefom Krakovským. Veliteľom 81. práporu
letiskového a rádiotechnického zabezpečenia bol menovaný
pplk. Ing. Kornel Vitáľ.

Pri príležitosti štátneho sviatku ČSFR "Deň vznik samostatného
Československého štátu" prepožičal prezident ČSFR svojím
rozkazom zo dňa 28.10.1991 81. samostatnej stíhacej letke
čestný názov " Letka SNP".
Slovenská Republika, Slovak RepublicVzdušné Sily Slovenskej Republiky, Slovak Air Force
Rozdelením ČSFR a následným vznikom dvoch samostatných štátov,
Českej republiky a Slovenskej republiky, vznikla v posádke Sliač
1. letecká základňa, ktorej veliteľom sa stal pplk. Ing. Jozef
Krakovský
a 1. stíhací letecký pluk pod vedením
pplk. Ing. Štefana Palíka.

Letecká Základňa Sliač, Slovak Air Force

V auguste 1993 prebral velenie leteckej základne pplk. Ing. Igor
Mihalus
. K tomuto dátumu sa 1. letecká základňa transformovala na
31. leteckú základňu. 1. stíhací pluk na 31. stíhacie letecké krídlo,
ktoré viedol pplk. Ing. Jozef Dobrotka.


1. letka, Sliačznak bývalej 2. stíhacej letky, Sliač, Slovak Air Force znak 2. letky, Sliač, Slovak Air Forceznak 3. letky, Sliač, Slovak Air Force
bývala 1. letka bývala 2. letka 2. letka bývala 3. letka


Po odchode plk. Ing. Igora Mihalusa do zálohy bol dňom 1.8.1999
ustanovený do funkcie veliteľa leteckej základne, plk. gšt. Ing.
Ľubomír Lovás
a po jeho odchode 1.12. 2003 plk. Ing. Jozef Dobrotka.


Od 28.augusta 2002 niesla Letecká základňa meno jedného
z najúspešnejších československých stíhačov 2. Svetovej vojny,
generálmajora Otta SMIKA. Generálmajor Otto SMIK pôsobil koncom
druhej svetovej vojny ako veliteľ 127. britskej stíhacej perute.
Za jeho zásluhy mu boli udelené viaceré vyznamenania,
z ktorých to najvyššie je britské letecké vyznamenanie -
Záslužný letecký kríž (Distiguished Flying Cross),
udelené kráľom Jurajom VI.


Dňa 1.7.2009 ďalšou reorganizáciou bolo vytvorené
Zmiešané krídlo Sliač a za účelom optimalizácie využitia síl a prostriedkov)
došlo k zlúčeniu leteckého a technického krídla
a vytvoreniu Bojovej a Výcvikovej letky.


aktualizácia verzie 2.5.0
25.04.2017


anketa
Miniaplikace nechajte nám odkaz